از پایگاه خبری پلیس، سردار سرتیپ دوم «غلامرضا رضاییان فر» اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ و با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی، اقداماتی توسط پلیس صورت گرفت.
وی در توضیح تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی افزود: برخی از این درگاه ها با سوء استفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از وب سایت های متخلف داخلی فعالیت می کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: وب سایت های متخلف که زمینه تسهیل و تسریع سازی برای ارتکاب به جرم را با در اختیار قرار دادن ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بستر فضای مجازی برای کاربران با کسب در آمدهای هنگفت مهیا می کردند، شناسایی شدند